Informasjon om smittevern

Grunna den pågåande pandemien har me vedteke nokre reglar som gjeld for Øyane ASVO AS. Desse reglene er for å beskytte personar som er i særleg utsette grupper og for å sikre at drifta går som vanleg da me har ei samfunnskritisk rolle der me held helsevesen med uniformer og tøy.

Desse reglane gjeld inntil anna blir bestemt:

Smittevern – Minst 1 meters avstand skal overhaldast så langt som mogeleg. Personar med luftvegs-symptom får ikkje kome inn. Munnbind skal nyttast av besøkende.

Me følgjer dei nasjonale, regionale og lokale reglande som til ei kvar tid gjeld. Me tek smitterisikoen på høgste alvor og beskyttar våre arbeidstakarar så godt me kan.

Handhygiene – avstand